საქართველოს ლატარიის კომპანია, შპს
თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 34