ავიაცია
» ადგილობრივი ავიაკომპანიები
» აეროპორტები
» ავიაცია–ორგანიზაციები, სასწავლებლები
» საავიაციო ტექნიკა- ვაჭრობა, წარმოება,ტექმომსახურება,გაქირავება
» ტვირთის გადაზიდვა საავიაციო ტრანსპორტით

გადაზიდვები
» გადაზიდვა ავეჯის- მომსახურება
» საზღვაო ტრანსპორტი-ორგანიზაციები
» ტვირთის გადაზიდვა რკინიგზის ტრანსპორტით

რკინიგზის ტრანსპორტი
» რკინიგზის ტექნიკა და დანადგარები-ვაჭრობა, წარმოება,შეკეთება
» რკინიგზის ტრანსპორტი-ორგანიზაციები

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
» ავტობუსები, სამარშუტო ტაქსები- რეალიზაცია, შეკეთება
» ავტოსადგურები
» საზოგადოებრივი ტრანსპორტი- ორგანიზაციები, დაწესებულებები

საზღვაო ტრანსპორტი
» ტვირთის გადაზიდვა საზღვაო ტრანსპორტით

საწარმოები, სადგურები
» გზების მოწყობა, საგზაო ნიშნები და შუქნიშნები-ორგანიზაციები, საწარმოები

ტაქსი