პოლიგრაფია
» გამომცემლობა, საგამომცემლო მომსახურება
» დაკაბადონება-მომსახურება
» კონვერტები, მისალოცები, კალენდრები- დამზადება, ვაჭრობა
» პოლიგრაფია–მომსახურება
» პოლიგრაფიული დანადგარები-ვაჭრობა, წარმოება, შეკეთება
» პოლიგრაფიული მასალები- ვაჭრობა, წარმოება
» სავიზიტო ბარათები, ბლანკები-დამზადება, ტირაჟირება
» სტამბა
» ფართოფორმატიანი ბეჭდვა

რეკლამა, სარეკლამო პროდუქცია
» გარე რეკლამა-დამზადება,მონტაჟი,განთავსება
» გრაფიკული დიზაინი-მომსახურება
» ვიტრინები-დამზადება, გაფორმება
» პარკები და ჩანთები პოლიეთილენის, ქაღალდის-ვაჭრობა,წარმოება
» რეკლამა ტრანსპორტზე
» სარეკლამო სააგენტოები
» სარეკლამო-სუვენირული პროდუქცია
» ტელევიზია-რეკლამა
» ფირნიშები-დამზადება