ანგი - "კიოსერა"-ს კორპორაციის წარმომადგენელი
თბილისი, 0171, კოსტავას ქ. 63

პოსეიდონის სამყარო
თბილისი, კარგარეთელის ქ. 9

ალიანსი
თბილისი, კანდელაკის ქ. 37