იმნაძე ხათუნა-საპატენტი ბიურო
თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 18

გვარამაძე -საპატენტო ბიურო
თბილისი, 0194, თამარაშვილის ქ. 13ა, ბ.36

მეფარიანი გიორგი
თბილისი, 0154, ბათუმის ქ. 7

გვარამაძის საპატენტო ბიურო
თბილისი, თამარაშვილის ქ. 13ა

თბილსაგარეოსერვისი
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16

კოჭლამაზაშვილი თამარ
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16

ციციშვილი გურამ
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16