ნიუ თრეიდ კომპანი, შპს
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 37

ოპტიმუმ ჯორჯია, შპს
თბილისი, ქიქოძის ქ. 16